_404

Trang này không tồn tại!


Bạn đã kiểm tra bài viết của mình chưa?

SCP Wiki có rất nhiều nguồn thông tin để có thể giúp đỡ bạn, và những bài viết hay bài dịch đã được nhận xét và kiểm tra có khả năng thành công cao hơn nhiều.


Diễn đàn: Nhận xét bản dịch mới
Diễn đàn: Nhận xét bài viết và ý tưởng mới

Lưu ý: Danh sách chính thức là nơi để đăng những bài viết đã hoàn thành, không phải nơi để nhận xét các bản nháp. Vui lòng sử dụng các diễn đàn nêu trên để nhận phản hồi.


Trách nhiệm của bạn là đăng bài viết đã hoàn thành. Độc giả không cần phải giải thích tại sao họ thích/không thích bài viết của bạn. Nếu một bài viết đã đạt mức đủ thấp, nó sẽ bị xóa bởi nhân viên.

Nếu bạn đã hiểu rõ những điều trên và vẫn muốn tạo bài viết mới, nhấp vào đây để thực hiện.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License