Nhà hàng Ambrose Hub
rating: +3+x


λ-14 TÀI LIỆU PHỎNG VẤN

MỤC TIÊU ƯU TIÊN:
GOI-116: Chuỗi Nhà hàng Ambrose
TRẠNG THÁI: HOẠT ĐỘNG
MỨC ĐỘ ĐE DỌA: VÀNG (KHÔNG THÙ ĐỊCH, MỨC ĐE DỌA BÌNH THƯỜNG)

Bs0O0C1.png
Đội Đặc Nhiệm Cơ Động Lambda-14 ("One Star Reviewers") là đội đặc nhiệm chuyên về định hướng thuật lại các địa điểm và sự dị thường, có thể là các nhà hàng đơn lẻ hoặc toàn bộ quận mua sắm biểu lộ đặc tính dị thường.

Kể từ cuộc điều tra ban đầu của họ về một nhà hàng của Ambrose, MTF Lambda-14 đã tập trung vào việc đối phó với nhóm riêng này, dưới bất kỳ hình thức nào họ có thể thực hiện.

Lambda-14 bao gồm hai đội ngăn chặn, năm mươi đặc vụ cơ động, mười chuyên viên phép thuật, và hai mươi chuyên gia nghệ thuật dị thường. Căn cứ ngăn chặn của họ là Khu-34 tại Nam California, mặc dù bản chất của họ là một ĐĐNCĐ có nghĩa là họ ở đó không quá lâu.

Các Cơ Sở Hoạt Động Đã Biết:

  • Portlands
  • Backdoor Soho
  • London

Các Quy Tắc Giao Chiến:
Các đối tượng liên quan đến GoI-116 không thù địch và thường sẽ cố gắng chạy thoát khi chạm trán với nhân sự Tổ Chức. Một số đối tượng được biết là sở hữu các đặc tính dị thường có thể gây ra các mối đe dọa.

Thận trọng khi tiếp cận và không được giao chiến trừ khi trường hợp bắt buộc.

Các Đối Tượng Lưu Tâm:

  • Chaz Ambrose: Nam, không rõ tuổi. Được tin là người sáng lập của GoI-116. Gốc là con người, nhưng được biết là sở hữu các thuộc tính dị thường nhỏ Cấp-5.
  • Marius: Không rõ tên họ. Đồng sở hữu được cho là kiểm soát khía cạnh kinh doanh của GoI-116.
3KNuBvH.png
"Đặt Món Đi!" - Ambrose GoI Ball bởi DrAnnoyingDogDrAnnoyingDog
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License