Hướng Dẫn Sử Dụng Thuốc Lú


đánh giá: +9+x

[NGHIÊM CẤM TRUY CẬP]                                                                    

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC LÚ CỦA TỔ CHỨC SCP

logo.png
logo.png

CLASSIFIED

Bản sửa đổi sau của
tài liệu này (phiên bản 7.8)
đã được phê duyệt bởi
Ủy ban Đạo Đức vào ngày 21/07/2013 được
sử dụng bởi nhân viên tại Khu nghiên cứu Điểm-45

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tài liệu này KHÔNG được sử dụng như một tờ hướng dẫn đào tạo. Tờ hướng dẫn đào tạo chỉ được phát trong các phòng học. Nếu có nhu cầu đào tạo, xin vui lòng gửi một yêu cầu chính thức cho người giám sát của bạn. Xin lưu ý rằng đây là một tài liệu cụ thể về điểm, vui lòng tham khảo các giao thức tại điểm của bạn về việc sử dụng thuốc lú.


Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho nhân viên Tổ Chức một hướng dẫn tham khảo nhanh về cách sử dụng, hiệu ứng và giao thức liên quan đến việc sử dụng thuốc lú. Thuốc lú là một tác nhân gây mất trí nhớ tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau. Đối với mục đích của Tổ Chức, nó chủ yếu được sử dụng trong việc ngăn chặn thông tin nhạy cảm bằng cách xóa bỏ những ký ức đó. Trong hầu hết các trường hợp, chúng được áp dụng sau khi những sự cố xảy ra.

Việc sử dụng thuốc lú được quyết định tùy từng trường hợp trừ khi thẩm quyền của các mức giấy phép cao hơn được cho phép như được giải thích trong các trang sau. Thuốc lú được coi là một trong những công cụ mạnh nhất được sử dụng bởi Tổ Chức. Chú trọng và đào tạo thích hợp là bắt buộc trong việc xử lý và áp dụng thuốc lú một cách thích hợp.

Việc lạm dụng thuốc lú bị nghiêm cấm và sẽ dẫn đến hành động kỷ luật, giáng chức hoặc cả hai. Trong mọi trường hợp, Ủy ban Đạo Đức sẽ là nơi đưa ra quyết định cuối cùng về việc phê duyệt với mọi quyết định liên quan đến việc sử dụng và sử dụng sai mục đích.


Nếu bạn muốn thêm thông tin hoặc báo cáo các cá nhân lạm dụng thuốc lú, xin hãy sử dụng biểu mẫu dưới đây. Toàn bộ báo cáo sẽ được chuyển đến Hội Đồng Xét Duyệt Thuốc Lú của Ủy Ban Đạo Đức.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License