Trang Lưu Trữ Việt Nam


Từ Quy Định Xóa Bài:

-ARC là định danh cho các trang đã bị lưu trữ thay vì xóa hoàn toàn. Trang lưu trữ sẽ được gắn định danh -ARC. Có một vài lý do các trang này bị lưu trữ thay vì bị xóa bỏ. Lý do thường gặp nhất là khi SCP này đã cũ và được nhắc đến trong các Ngoại Truyện, vì thế việc xóa nó hoàn toàn sẽ gây các rào cản nhất định đối với các tác phẩm bao gồm vật thể ấy. Chúng cũng có thể là thứ mà Nhân Viên mong muốn giữ lại, nhưng cần bị xóa khỏi danh sách chính. Quy trình lưu trữ bài viết cũng tương đồng với quy trình xóa bài viết, với việc đề xuất -ARC được nêu lên khi việc vote xóa bài kết thúc, trang sẽ bị đổi tên thay vì bị xóa.

Người dùng thường thường sẽ không thể thêm vào các trang lưu trữ, cũng như yêu cầu lưu trữ chính trang của mình. Để có thêm thông tin về các tác phẩm này, vui lòng liên hệ một nhân viên.

Các Tác Phẩm SCP Đã Lưu Trữ — Tính Chất Liên Kết

Các SCP sau đã bị lưu trữ do có liên kết dẫn hoặc liên quan tới trang Ngoại Truyện hoặc Bổ Sung nào đó mà việc xóa bỏ trang trên sẽ khiến ngữ cảnh của trang bị mất hoàn toàn.

Các Tác Phẩm SCP Đã Lưu Trữ — Giám Sát Nhân Viên

Các tác phẩm SCP dưới đây được giám sát bởi nhân viên. Vui lòng truy cập bình luận của bài viết đó để biết thêm về lý do.

Truyện Đã Lưu Trữ

Các Truyện dưới đây đã bị lưu trữ giám sát nhân viên. Vui lòng truy cập bình luận của bài viết đó để biết thêm về lý do.

Trang Hướng Dẫn, Luận, Quản Trị Đã Lưu Trữ

Các Hướng Dẫn, Luận dưới đây đã được lưu trữ do nội dung của chúng đã lỗi thời hoặc có trang cập nhật thay thế.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License