Vấn Đề Truy Cập Diễn Đàn 19/10/2012

TRANG NÀY ĐÃ BỊ LƯU TRỮ

Thông tin trên trang này hiện chưa được cập nhật, và/hoặc đã bị thay thế bởi nội dung khác.

Hiện được bảo lưu vì mục đích lịch sử.

Truy cập Các Trang Lưu Trữ để có thông tin giải thích chi tiết về việc lưu trữ.

Vấn đề về việc không ai có thể truy cập được thread diễn đàn.

QuikngruvnQuikngruvn 19/10/2012, 08:18

Mọi người có thể để ý hiện mọi người không thể truy cập các thread đơn lẻ tại diễn đàn, trừ khi bạn là quản trị viên. Well, chúng tôi có nhận thức về vấn đề này, và có vẻ nguyên nhân là dẫn đến từ cấp phép truy cập toàn cầu ở đâu đó. Do vậy, có vẻ như Wikidot lỡ tay gây nên việc này. Tôi đã đăng một bản báo cáo lỗi tới Wikidot, và mong rằng họ sẽ xử lý vấn đề này sớm.
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì, vui lòng tham gia chat.

Đăng chuyển lên trang riêng, do không có ai ngoài quản trị viên có thể đọc thread này chỗ nó được đăng cả. —Photosynthetic

[Cập Nhật 13:15 EDT] Vấn đề này đã được giải quyết. Yay!

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License