Sửa Đăng Nhập

TRANG NÀY ĐÃ BỊ LƯU TRỮ

Thông tin trên trang này hiện chưa được cập nhật, và/hoặc đã bị thay thế bởi nội dung khác.

Hiện được bảo lưu vì mục đích lịch sử.

Truy cập Các Trang Lưu Trữ để có thông tin giải thích chi tiết về việc lưu trữ.

Đây là bài hỗ trợ cho việc không thể đăng nhập trên Wiki Tổ Chức SCP Chính


Nếu bạn không thể đăng nhập khi sử dụng đường nguồn tùy chọn (vd. scpwiki.com hay kontainer.djkakt.us), vậy bạn cần truy cập với link đuôi *.wikidot.com. Hay cho ngắn gọn thì, sử dụng https://scp-wiki.wikidot.com/ để truy cập vào Wiki SCP.

Hiện tại, scpwiki.com tự động chuyển hướng tới URL. Đối với các trang Wikidot khác (v.d. trang nháo hoặc INT), bạn có thể khiến đường URL đổi tự động sử dụng Bộ Mở Rộng Điều Hướng Chrome.

Vấn để này xảy ra với tất cả trình duyệt chạy hệ Chromium, bao gồm cả Microsoft Edge và Cốc Cốc.

Hơn nữa, sau khi bấm đăng nhập, trình duyệt sẽ cần một lúc chạy cửa sổ nổi. Thông thường, việc đăng nhập hiện giờ đã xong, và bạn có thể đóng cửa sổ nổi rồi tải lại trang.


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License