Trung Tâm Hội Họa

Danh Sách Hội Họa Chính

Trang Hội Họa

Trang Cập Nhật Cuối Tạo Bởi

YÊU CẦU THAM GIA

Nếu bạn muốn đăng tải các sản phẩm đồ họa của mình lên trang, vui lòng hãy xem qua bài hướng dẫn này trước! Nó liệt kê về việc chủ quản ảnh, thiết kế CSS cơ bản, tùy biến, và yêu cầu đăng tải. Bản được tự do tùy biến trang thế nào cũng được, nhưng hãy lưu ý rằng trang đồ họa cũng sẽ chịu Quy trình Xóa Bài giống như tất cả các trang bài khác.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License