asmr bởi dado
rating: +1+x

Vào ngày 19/09/2018, kênh Youtube Ephemeral Rift ASMR đã bị hack từ một địa chỉ IP không xác định nằm ở một nơi tại phía đông nam Hoa Kỳ. Video sau đây được đăng tải và đạt được hơn 1.6 triệu lượt xem cùng với 6000 lượt thích và 500 lượt bình luận trước khi nó bị xóa bởi webbot mang số hiệu Alpha-12 ("I/O SCREECH") của Tổ chức.

Nghiên cứu về cá nhân đáng lưu tâm được biết đến là dado đang được tiến hành.

Một bản sao của video ở dưới đây.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License