Bình Tĩnh


đánh giá: +3+x

Bạn là ai?

Bạn đã ở đâu?

Bạn lạc đường à?

Liệu họ có tim ra bạn không?Bạn sẽ làm gì?

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License