Trình Phân ACS bởi Peppo

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

Splits the object class in the ACS header to display both an esoteric class and a regular object class.
Example here.

Adapted SCP-4531, which was written by YossipossiYossipossi.

To use, include the following code:

[[include component:acs-peppo-split
|object= keter
|object-image= http://scp-wiki.wikidot.com/local--files/component:anomaly-class-bar/keter-icon.svg
|object-color= keter
|esoteric-color= esoteric
]]

Adjust "object", "object-image", and "object-color" values to change the regular class if you want it to be half-Safe or half-Euclid instead of half-Keter. Just change the "keter" value to "safe" or "euclid".

Check Page Source for Code

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License