Cảnh báo Nội dung Người lớn

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

Đây là component được sử dụng bởi nhân viên cho các tác phẩm người lớn.
Để sử dụng, sử dụng đoạn dưới đây:

[[include :scp-vn:component:adult-content-warning
|gore=1
|sexual-references=1
|sexually-explicit=1
|sexual-assault=1
|child-abuse=1
|self-harm=1
|suicide=1
|torture=1
|custom=1 |custom-content=Cảnh báo nội dung thêm

|prev=tiêu-đề-trang trước
|current=Tiêu đề trang hiện tại
|next=tiêu-đề-trang-kế
]]

Bỏ các cảnh báo không liên quan.
Chỉ sử dụng các cảnh báo ngoài được cho phép.
Wikiwalk sẽ không hiển thị nếu không có thông tin nhập.
Truy cập adult-content-warning-guide hoặc liên hệ nhân viên để biết thêm thông tin chi tiết.

Đối với các trang cấu thành từ các trang con (LPT), sử dụng component tại trang con đầu tiên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License