Hệ Thống Phân Loại của Aers

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

Mã vật thể: SCP-{$item} l{$lvl}.png Phân loại: {$class}
Quyền hạn Cấp {$lvl} Phân loại Hiểm họa: {$threat}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License