Danh Gán Tác Giả

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: +1+x

Đây là mẫu được thiết kế để ghi credit cho tác giả bên dưới rating module mở ra một danh sách nhỏ.

Để sử dụng, chèn code dưới đây:

[[>]]
[[module rate]]
[[/>]]

[[include :scp-vn:component:author-label-source start=--
|name=Ralliston & Lt Flops?]]
Mẫy người vẫn nghĩ là Ralliston hoặc Lt Flops nhưng đó vẫn là tui!
[[include :scp-vn:component:author-label-source end=--]]

Để làm trống lề phải khi được sử dụng với các theme như Theme Đen Tô Đậm, hãy thêm một tham số bổ sung vào đầu [[include]]:

[[include :scp-vn:component:author-label-source start=--
|name=Tên bạn ở đây
|no-right-margin=*]]

Nếu muốn nó ở trung tâm, bổ sung như sau:

[[include :scp-wiki:component:author-label-source start=--
|name=Tên bạn ở đây
|center=*]]


Nếu bạn gặp phải vấn đề lặp đè và cần điều chỉnh độ rộng trên dưới, bạn có thể viết đè số chỉ mặc định bằng cách sau:

[[module CSS]]
.authorlink-wrapper {
--author-top-adjust: -0.5rem;
--author-bottom-adjust: -0.35rem;
}
[[/module]]

Bản viết trên đang đặt mặc địch, hãy tinh chỉnh cho phù hợp nhé.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License