Thanh Bên Tối

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


rating: 0+x
Tự giải thích.
Cho ai thật sự muốn thanh bên tối từ wants the dark sidebar từ O.G. BHL trong bài biết.
Chỉ cần thêm cái này SAU BHL include:
[[include :scp-wiki:component:bhl-dark-sidebar]]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License