Black Highlighter Theme Temp

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

This page is deprecated. Do not include pages from this location. Instead, use the following code:

[[include :scp-vn:theme:black-highlighter-theme]]

Actual page here.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License