Tiêu Đề Trung Tâm BHL

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: +1+x

Thứ này làm gì

Sắp xếp lại header để tiêu đề và logo ở trung tâm


Cách dùng

1. Copy code dưới đây.

2. Paste vào bài viết sau Black Highlighter hay bất kỳ Theme nào khác.

[[include :scp-vn:component:centered-header-bhl]]Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License