Tiêu Đề Trung Tâm BHL

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: +1+x

Thứ này làm gì

Sắp xếp lại header để tiêu đề và logo ở trung tâmNếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License