Tệp Linh Hồn Chicago Lâu đời

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: 0+x

This is the Old-Timey Tabs mod by PeppersGhost.

To use this mod, please put the following at the top of your page:

[[include component:chicago-spirit]]

This theme mod is designed to make Wikidot tabs look like old metal-framed filing tabs. Mostly for use in Chicago Spirit articles, but you can use it wherever.

Example:

Lorem ipsum dolar sit

@import url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Achicago-spirit/telegram3.css');
@import url('https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Achicago-spirit/yukarimobile.css');
 
.CS-title {
  font-family: 'alpha_echoregular';
}
 
/* YUI-TABS */
/* This is the parent class for most of the tab module. */
.yui-navset .yui-content{
  background-color: #ededed;
  padding: 10px 25px 10px 25px;
  border-width: 15px 1px 1px 1px;
  border-color: #291f1f;
 
}
 
/* This section affects unselected tabs. */
.yui-navset .yui-nav a,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a {
  font-family: 'Palatino Linotype', 'Book Antiqua', Palatino, serif;
  background-color: transparent;
  background-image: url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Aspirit-theme/yuitabs8.png);
  background-size: cover;
  border-width: 0px;
  padding: 2px 20px 0px 20px;
  margin-top: 10px;
  border-top: none;
}
 
/* This section affects the currently selected tab. */
.yui-navset .yui-nav .selected a,
.yui-navset .yui-nav .selected a:focus, /* no focus effect for selected */
.yui-navset .yui-nav .selected a:hover { /* no hover effect for selected */
  font-family: 'Palatino Linotype', 'Book Antiqua', Palatino, serif;
  background:transparent url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Aspirit-theme/yuitabs7.png) ; /* selected tab background */
  color:#000;
  background-size: cover;
  border-width: 0px;
  padding: 2px 20px 0px 20px;
  margin-top: 10px;
  border-top: none;
}
 
/* This section affects tabs you are hovering over. */
.yui-navset .yui-nav a:hover,
.yui-navset .yui-nav a:focus {
  font-family: 'Palatino Linotype', 'Book Antiqua', Palatino, serif;
  background:transparent url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Aspirit-theme/yuitabs7.png) ;
  background-size: cover;
  text-decoration: hover;
  border-width: 0px;
  padding: 2px 20px 0px 20px;
  margin-top: 10px;
  border-top: none;
}
 
/* This removes the border around tab images. */
.yui-navset .yui-nav,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav {
  border-color: transparent;
}
.yui-navset .yui-nav,
.yui-navset .yui-navset-top .yui-nav {
  border-color: #291f1f;
}
.yui-navset li {
  line-height: normal;
}
.yui-navset .yui-nav a em, .yui-navset .yui-navset-top .yui-nav a em {
  border-color: none;
  border-width: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  padding: 0.25em 0.75em;
  position: relative;
  right: 0;
  top: -1px;
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License