Thanh Phân Loại của Woed

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: +2+x

Author:
WoedenazWoedenaz


Based on header by:
7happy77happy7


Lock Icons Heavily Inspired by:
/u/andreassal


With input from:
RounderhouseRounderhouse

[[include :scp-wiki:component:classified-bar-woed
|lv=0/1/2/3/4/5
|item=7777
|oc=Euclid
|lang=EN/RU/KO/CN/FR/PL/ES/TH/JP/DE/IT/UA/PTBR/IND
]]


New CSS Vars!
24 Mar, 2021 Update

You can now change the colors of the angled bars, icon background, and classification block via CSS Vars.

Make sure to put them in the div.scale style and AFTER the Include Block.

div.scale {
  /* Classification Colors */
  --woedbar-keter-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-euclid-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-safe-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-thaumiel-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-neutral-color: rgba/hsl/hex/name;
  /* Angled Bar Colors */
  --woedbar-lvl1-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-lvl2-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-lvl3-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-lvl4-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-lvl5-color: rgba/hsl/hex/name;
  --woedbar-lvl6-color: rgba/hsl/hex/name;
  /* Class Bar Color */
  --woedbar-class-bar-color: rgba/hsl/hex/name;
}

4/4511 LEVEL 5/4511
CLASSIFIED
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4511
Pending

4/4511 LEVEL 4/4511
CLASSIFIED
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4511
Keter

4/4511 LEVEL 3/4511
CLASSIFIED
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4511
Euclid

4/4511 LEVEL 2/4511
CLASSIFIED
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4511
Safe

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4511
Thaumiel

4/4511 LEVEL 1/4511
CLASSIFIED
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4511
Neutralized

0/4511 LEVEL 0/4511
CLASSIFIED
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-4511
Apollyon

{$lv}/{$item} CẤP {$lv}/{$item}
BẢO MẬT
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Item #: SCP-{$item}
{$oc}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License