Trang Trí Phân Loại

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

Author:
7happy77happy7


Special Thanks to Advice:
Boyu12Boyu12


How To Use
http://www.scp-vn.wikidot.com/scp-style-resource#toc5

{$lv}/{$item} CẤP ĐỘ {$lv}/{$item}

TUYỆT MẬT

classified-lv{$lv}.png

Mã vật thể: SCP-{$item}

Phân Loại: {$oc}

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License