Nền Trang Trí Phân Loại

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

{$lv}/{$item} {$trans-level} {$lv}/{$item}

{$trans-classified}

classified-lv{$lv}.png
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License