Hộp Sập Con: End

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

What this is

This page contains the source code for the bottom half of the Nested Collapsible component, created by Boyu12Boyu12 for the Japanese branch.

Usage

How to create a nested collapsible:

[[include :scp-vn:component:coltop
| show=+ show block
| hide=- hide block
]]
Text to show inside the collapsible
[[include :scp-wiki:component:colend]]

Don't remove any of the pipe symbols! (|)

show
Default: "+ show block"
The text of the button that opens the collapsible.
hide
Default: "- hide block"
The text of the button that closes the collapsible.
nohide
Default: 0
If 0, the "hide" text will be shown when the collapsible is open. If 1, it will not be.
folded
Default: 1
If 0, the collapsible will start opened. If 1, it will start closed.

You can nest as many Nested Collapsibles inside each other as you like. You can even put Nested Collapsibles inside regular collapsibles, and vice versa. However, you cannot nest regular collapsibles inside other regular collapsibles.


[[/div]]
[[/li]][[/ul]][[/div]]
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License