Nguồn Chat Discord

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

/*====================================================================
================FOR INSTRUCTIONS ON HOW TO USE GO TO:=================
============https://scp-vn.wikidot.com/component:discord-chat============
====================================================================*/

[!-- {$inc-source}
[[module CSS]]
@import url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Adiscord-chat-source/discord.css");
[[/module]]
[!----]

[!-- {$inc-start}
[[div_ class="discord"]]
  [[div_ class="messages-panel"]]
    [[div_ class="messages-group"]]
      [[div_ class="messages"]]
[!----]

[!-- {$inc-end}
      [[/div]]
    [[/div]]
  [[/div]]
[[/div]]
[!----]

[!-- {$inc-user}
[[module css]]
/* User 1 Messages Content */

.{$user-id} > .icon {
  background-image: url('{$usericon}');
}

.{$user-id} > .body > .userblock > .user-name {
  color: {$usercolor} !important;
}
[[/module]]
[!----]

[!-- {$inc-msg-start}
        [[div_ class="message {$user-id}"]]
          [[div_ class="icon"]]
          [[/div]]
          [[div_ class="body"]]
            [[div_ class="userblock"]]
              [[div_ class="user-name"]]
              {$username}
              [[/div]]
              [[div_ class="msg-time"]]
              {$msg-time}
              [[/div]]
            [[/div]]
            [[div_ class="content"]]
[!----]

[!-- {$inc-msg-end}
            [[/div]]
          [[/div]]
        [[/div]]
[!----]

[!-- {$inc-attch}
[[module css]]
/* {$attchname} Content */

.{$attch-id} .filenameLinkWrapper > .anchor {
  content: "{$attchname}";
}

.{$attch-id}.filenameLinkWrapper > .metadata {
  content: "{$attchsize}";
}

.{$attch-id} .icon-code {
  background-image: url("https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Adiscord-chat-source/file_icon.svg");
}
[[/module]]
        [[div_ class="message {$user-id} {$attch-id}"]]
          [[div_ class="icon"]]
          [[/div]]
          [[div_ class="body"]]
            [[div_ class="userblock"]]
              [[div_ class="user-name"]]
              {$username}
              [[/div]]
              [[div_ class="msg-time"]]
              {$msg-time}
              [[/div]]
            [[/div]]
            [[div_ class="attachment"]]
              [[div_ class="icon-code"]]
              [[/div]]
              [[div_ class="attachmentInner"]]
                [[div_ class="filenameLinkWrapper"]]
                  [[a href="{$attchlink}"class="anchor" rel="noreferrer noopener" target="_blank"]]{$attchname}[[/a]]
                  [[div_ class="metadata"]]
                  {$attchsize}
                  [[/div]]
                [[/div]]
              [[/div]]
              [[a class="anchor" href="{$attchlink}" target="_blank"]][[image https://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/component%3Adiscord-chat-source/download-arrow.svg]][[/a]]
            [[/div]]
          [[/div]]
        [[/div]]
[!----]

[!-- {$inc-new-msgs}
[[div_ class="divider"]]
[[span class="dividerContent"]]Tin Nhắn Mới[[/span]]
[[/div]]
[!----]
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License