Nguồn Tiêu Đề Flops

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

MÃ VẬT THỂ:SCP-{$item} CẤP {$level}/{$item}
PHÂN LOẠI QUẢN THÚC:{$containment} {$security}

PHÂN LOẠI QUY MÔ: {$disruption}

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License