Heritage Rating

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


rating: +1+x
scp-heritage-v3.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License