Ẩn Tag

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: 0+x

Component này ẩn danh sách tag trên trang nó được sử dụng.

Việc sử dụng component này bị cấm mà không có sự cho phép của Nhóm Kỹ Thuật. Nó chỉ được dùng ở những bài offset ở offset đầu.

Xem Quy Định Nội Dung Kỹ Thuật để tìm hiểu thêm.

Cách dùng:

[[include :scp-vn:component:hide-tags]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License