Hộp Giấy Phép - Bản Có Dịch Giả

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

Lưu ý về Component

Component này đã được tùy biến.
Bản tùy biến này được dùng cho các bản dịch của Chi Nhánh, nó sẽ liệt kê Tác giả, Dịch giả và Link bài gốc.

Nếu bạn muốn thêm hộp giấy phép cho bài viết SCP-VN của mình, hãy truy cập vào đây.Nếu bạn muốn thêm thông tin về giấy phép bản quyền, làm theo các bước sau:

Bước 1:

Thêm thứ này vào cuối trang, ở dưới wikiwalk footer:

[[include :scp-vn:component:license-box]]
=====
> **Tên tệp:**
> **Tên:** (nếu khác so với tên tệp)
> **Tác giả:**
> **Giấy phép:**
> **Liên kết:**
> **Dẫn xuất:** (Nếu có)
> **Chú thích:** (Tùy chọn)
=====
[[include :scp-vn:component:license-box-end]]

Bạn cũng có thể sử dụng hộp này:

Chú ý:

  • Bạn không thể sử dụng một vài module, bao gồm CSS, HTML, và trang liệt kê, bên trong phần giấy phép. Bạn cũng không thể sử dụng đóng hộp hoặc thêm bảng.
  • Nếu chú thích của bạn xuất hiện sau phần giấy phép, thêm [[footnoteblock]] bên trên mẫu giấy phép.

[[div class="licensebox"]]
[[collapsible show="‡ Giấy Phép / Ghi Công" hide="‡ Đóng Giấy Phép / Ghi Công"]]
Trích dẫn:

"Hộp Giấy Phép - Bản Có Dịch Giả" bởi KirQ, từ Wiki SCP.
Nguồn: http://www.scp-wiki.net/component:license-box.

Dịch bởi KirQ, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/component:license-box.

Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA

Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License