License Box

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


Nếu bạn muốn thêm thông tin về giấy phép bản quyền, làm theo các bước sau:

Bước 1:

Thêm thứ này vào cuối trang, ở dưới wikiwalk footer:

[[include :scp-vn:component:license-box]]
=====
> **Tên tệp:**
> **Tên:** (nếu khác so với tên tệp)
> **Tác giả:**
> **Giấy phép:**
> **Liên kết:**
> **Dẫn xuất:** (Nếu có)
> **Chú thích:** (Tùy chọn)
=====
[[include :scp-wiki:component:license-box-end]]

Bạn cũng có thể sử dụng hộp này:

Chú ý:

  • Bạn không thẻ sử dụng một vài module, bao gồm CSS, HTML, và trang liệt kê, bên trong phần giấy phép. Bạn cũng không thể sử dụng đóng hộp hoặc thêm bảng.
  • Nếu chú thích của bạn xuất hiện sau phần giấy phép, thêm [[footnoteblock]] bên trên mẫu giấy phép.

[[div class="licensebox22"]]
[[collapsible show="‡ Giấy Phép" hide="‡ Giấy Phép"]]
Trích dẫn:

Tên Bài: License Box
Viết Bởi: KirQ, từ Wiki SCP
Link Bản Gốc: http://www.scp-wiki.net/component:license-box
Dịch Giả: KirQ, từ Wiki SCP-VN
Link Bản Dịch: http://scp-vn.wikidot.com/component:license-box
Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA

Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License