License Box Backend

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


[[div class="licensebox22"]]
[[collapsible show="‡ Giấy Phép" hide="‡ Hide Giấy Phép"]]
Trích dẫn trang như sau:

"License Box Backend" bởi {$tác giả}, từ SCP Wiki. Nguồn: http://scp-vn.wikidot.com/component:license-box-backend. Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA.

Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Tiết lộ Giấy Phép

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License