Hộp Giấy Phép Back-end - Bản Có Dịch Giả

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

[[div class="licensebox"]]
[[collapsible show="‡ Giấy Phép / Ghi Công" hide="‡ Đóng Giấy Phép / Ghi Công"]]
Trích dẫn:

"Hộp Giấy Phép Back-end - Bản Có Dịch Giả" bởi {$author}, từ [].
Nguồn: component:license-box-backend.

Dịch bởi {$translator}, từ Wiki SCP-VN.
Nguồn bản dịch: http://scp-vn.wikidot.com/component:license-box-backend.

Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA

Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License