Hộp Giấy Phép Back-end - Bản Không Có Dịch Giả

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

[[div class="licensebox"]]
[[collapsible show="‡ Giấy Phép / Ghi Công" hide="‡ Đóng Giấy Phép / Ghi Công"]]
Trích dẫn trang này theo sau:

"Hộp Giấy Phép Back-end - Bản Không Có Dịch Giả" bởi {$author}, từ SCP-VN Wiki. Nguồn: https://scp-vn.wikidot.com/component:license-box-backend-au. Được xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA Song song

Để biết thêm thông tin, truy cập Hướng dẫn giấy phép.
Thông Tin Giấy Phép

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License