License Box Base

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


[[div class="licensebox22"]]
[[collapsible show="‡ Giấy Phép" hide="‡ Giấy Phép"]]
Trích dẫn:

Tên Bài: License Box Base
Viết Bởi: {$author}, từ []
Link Bản Gốc: component:license-box-base
Dịch Giả: {$translator}, từ Wiki SCP-VN
Link Bản Dịch: http://scp-vn.wikidot.com/component:license-box-base
Xuất bản dưới giấy phép CC-BY-SA

Để biết thêm thông tin, xem Hướng Dẫn Giấy Phép.
Hiện Giấy Phép

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License