Listpages Table Alt

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


[[table style="width: 100%;"]][[row style="font-weight: bold; color: #fff;"]][[cell style="padding: 0 2px; width: 40%;"]][style="padding: 0 2px; width: 15%; text-align: center;"][style="padding: 0 2px; width: 15%; text-align: center;"][style="padding: 0 2px; width: 30%; text-align: center;"][[/cell]][[/row]]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License