Nguồn Khởi Tạo Bản Đồ

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bungee&display=swap');
 
/* DEFAULT VALUES */
 
div[style*="$size"] {
  height: 1.5vmin;
  width: 1.5vmin;
}
 
div[class*="$textclass"] {
  display: none;
}
 
/* ICON SUBTITLES */
 
.subtitlemap {
  position: absolute;
  color: #3d3d3d;
  pointer-events: none;
  font-size: 1vmin !important;
  font-style: italic;
  transition: 0.3s font-size;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, 0);
  display: block;
  max-width: none !important;
  text-align: center;
}
 
.enlarge:hover .subtitlemap {
  font-size: 0.4vmin !important;
  transition: 0.15s font-size;
}
 
/* LEGENDS */
 
.mainmap .subtitle {
  position: absolute;
  background-color: #e2e2e2;
  border: solid 1px;
  bottom: 0;
}
 
.mainmap .subtitle table.wiki-content-table {
  margin: .5vmin;
  min-width: 10vmin;
  width: fit-content;
}
 
.mainmap .subtitle tr {
  border-bottom: solid 1px gray;
}
 
.mainmap .subtitle tr td {
  font-size: 0.8em;
  font-weight: bold;
  border: 0 !important;
  padding: .25vmin;
}
 
.mainmap .subtitle tr:first-child td:first-child:hover {
  transform: scale(1);
}
 
.mainmap .subtitle tr td:first-child {
  max-width: 3vmin;
  width: 3vmin;
  transition: all .2s;
}
 
.mainmap .subtitle tr td:first-child:hover {
  transform: scale(5);
  z-index: 2;
}
 
.mainmap .subtitle tr td:nth-child(2) {
  text-align: right;
}
 
/* ICON NUMBER */
 
.numbermap {
  top: 0;
  position: absolute;
  height: 100%;
  width: 100%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  font-weight: bold;
  text-shadow: -0.1px 0 white, 0 0.1px white, 0.1px 0 white, 0 -0.11px white;
  color: #202020;
  font-size: 0.3vmin;
}
 
.numbermap p {
  height: 100%;
  display: inline-block;
  transform: translatey(40%);
}
 
/* MAPS */
 
.mainmap {
  display: table;
  height: auto;
  width: auto;
  position: relative;
}
 
.secmap {
  height: 0vw;
  width: 0vw;
  max-width: none !important;
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  z-index: 10;
  opacity: 0;
  transition: all 0.3s;
}
 
.maparea {
  position: absolute;
  z-index: 1;
}
 
.maparea:hover + .secmap {
  height: 75vmin;
  width: 75vmin;
  opacity: 1;
  transition: all 0.3s;
}
 
.secmap:hover {
  height: 75vmin;
  width: 75vmin;
  opacity: 1;
  transition: all 0.3s;
  z-index: 2;
}
 
/* ENLARGE ICONS */
 
.enlarge {
  height: 1.5vmin;
  width: 1.5vmin;
  background-size: contain !important;
  background-repeat: no-repeat;
  transform: translate(-50%, -50%);
  transition: all 0.2s;
  position: absolute;
}
 
.secmap .enlarge {
  pointer-events: none;
}
 
.secmap:hover .enlarge {
  pointer-events: auto;
}
 
.enlarge:hover {
  transform: translate(-50%, -50%) scale(7.5);
  z-index: 2;
}
 
.enlarge p {
  margin: 0;
}

{$text}

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License