Biểu Tượng Đội Đặc Nhiệm Cơ Động

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

{$letter}{$number} Đội Đặc Nhiệm Cơ Động {$title} ("{$nick}")

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License