Mobile Task Force Icon

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


{$letter}{$number} Mobile Task Force {$title} ("{$nick}")

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License