Nguồn Thanh Phân Loại

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

[[module css]]
div.objclassbar {
  display: flex;
  height: 4rem;
  justify-content: center;
}

.objclassbar span {
  word-break: break-word;
}

div.objclassbar > div {
  max-width: 30%;
  width: 30%;
  flex-basis: 30%;
}

div.objclassbar div.sideleft {
  font-size: 1.15em;
  border-right: 0.125rem solid;
  border-color: rgb(12,12,12);
  border-color: rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12));
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  text-transform: uppercase;
}

div.objclassbar div.sidemiddle {
  font-size: 0.75em;
  padding-left: 0.5rem;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
}

div.objclassbar div.sideright {
  display: flex;
  font-size: 1.25em;
  font-weight: 600;
  border-left: 0.125rem solid;
  border-color: rgb(12,12,12);
  border-color: rgb(var(--black-monochrome, 12, 12, 12));
  padding-left: 0.5rem;
  justify-content: flex-end;
}

div.sideleft > div > span:nth-child(1),
div.sidemiddle > div > span:nth-child(1) {
  font-weight:900;
}

div.sideleft > div:nth-child(2) {
  line-height: 1.1em;
}

div.sideleft > div:nth-child(2) > span:nth-child(1) {
  height: 1.1em;
}

div.sideright > div.colorbars-container {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
  transform: skew(15deg);
  padding: 0 0.5em 0 0.25em;
  height: 90%;
  align-self: center;
}

div.sideright > div.leveltext-container {
  height: 90%;
  align-self: center;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: center;
  text-align: right;
}

div.sideright > div.colorbars-container > div.colorbars {
  width: 0.5em;
  height: 100%;
  margin: 0 0.1rem;
  background: {$colorbar-bg-color};
  background: {$colorbar-bg-img};
  background-repeat: no-repeat;
  overflow: hidden;
}

div.sideright > div.colorbars-container > div.colorbars.full {
  opacity: 1;
}

div.sideright > div.colorbars-container > div.colorbars.half {
  opacity: 0.5;
}

div.sideright > div.colorbars-container > div.colorbars.none {
  opacity: 0;
  display: none;
}

@media (max-width: 767px) {
  div.objclassbar {
    height: 3rem;
  }
  div.objclassbar div.sideleft {
    font-size: 0.8em;
  }
  div.objclassbar div.sidemiddle {
    font-size: 0.5em;
  }
  div.objclassbar div.sideright {
    font-size: 0.75em;
  }
}
[[/module]]

[[div_ class="objclassbar"]]
[[div_ class="sideleft"]]
[[div_ ]]
[[span class="ocb-text"]]Item #:[[/span]] [[span class="ocb-text"]]SCP-{$item-num}[[/span]]
[[/div]]
[[div_ ]]
[[span class="ocb-text"]]Object Class:[[/span]] [[span class="ocb-text"]]{$obj-class}[[/span]]
[[/div]]
[[/div]]
[[div_ class="sidemiddle"]]
[[div_ ]]
[[span class="ocb-text"]]Site Responsible:[[/span]] [[span class="ocb-text"]]{$site-resp}[[/span]]
[[/div]]
[[div_ ]]
[[span class="ocb-text"]]Director:[[/span]] [[span class="ocb-text"]]{$director}[[/span]]
[[/div]]
[[div_ ]]
[[span class="ocb-text"]]Research Head:[[/span]] [[span class="ocb-text"]]{$rsch-head}[[/span]]
[[/div]]
[[div_ ]]
[[span class="ocb-text"]]Assigned Task Force:[[/span]] [[span class="ocb-text"]]{$task-force}[[/span]]
[[/div]]
[[/div]]
[[div_ class="sideright"]]
[[div_ class="colorbars-container"]]
[[div_ class="colorbars {$colorbar-one}"]]
[[/div]]
[[div_ class="colorbars {$colorbar-two}"]]
[[/div]]
[[div_ class="colorbars {$colorbar-three}"]]
[[/div]]
[[div_ class="colorbars {$colorbar-four}"]]
[[/div]]
[[div_ class="colorbars {$colorbar-five}"]]
[[/div]]
[[div_ class="colorbars {$colorbar-six}"]]
[[/div]]
[[/div]]
[[div_ class="leveltext-container"]]
[[div_]]
Level {$level}/{$item-num}
[[/div]]
[[div_]]
{$secrecy}
[[/div]]
[[/div]]
[[/div]]
[[/div]]
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License