Hộp Cảnh Báo Vật Thể

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

đánh giá: 0+x
BY ORDER OF THE OVERSEER COUNCIL
The following file is Level 4/2935 Classified
Unauthorized access is forbidden.
2935

How to use

1. Copy code below.

2. Follow guide on bottom.

[[include :scp-wiki:component:object-warning-box-source
|bg-image=https://thisisaurl.com
|bg-opacity=0.15
|bg-size=105% 105%
|text-top=BY ORDER OF THE OVERSEER COUNCIL
|text-bottom=The following file is Level 4/2935 Classified
**Unauthorized access is forbidden.**
|object-number=2935
]]

Beginning of component include. Will need to paste this entire code per block.
Background image (SCP Logo by Default)
Background image opacity (0.15 is suggested for SCP Logo)
Background size (Defaults to "Contain")
Text for the top section. (New lines are allowed.)
Text for the bottom section. (New lines are allowed.)
Bottom Text continued. (NOTE: A space must be left at the end of each new line)
Text for Object Number ↦
End of Include Block ↦

[[include :scp-vn:component:object-warning-box-source
|bg-image=https://thisisaurl.com
|bg-opacity=0.15
|bg-size=105% 105%
|text-top=BY ORDER OF THE OVERSEER COUNCIL
|text-bottom=The following file is Level 4/2935 Classified
**Unauthorized access is forbidden.**
|object-number=2935
]]

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License