Nguồn Hộp Cảnh Báo Vật Thể

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

[[module css]]
div.warning-box {
  position: relative;
  height: 15rem;
}

div.warning-box span {
  word-break: break-word;
}

div.warning-box div.warning-box-container {
  display: -webkit-box;
  display: -webkit-flex;
  display: -ms-flexbox;
  display: flex;
  -webkit-box-orient: vertical;
  -webkit-box-direction: normal;
  -webkit-flex-direction: column;
    -ms-flex-direction: column;
      flex-direction: column;
  -webkit-box-pack: center;
  -webkit-justify-content: center;
    -ms-flex-pack: center;
      justify-content: center;
  height: 100%;
}

div.warning-box div.text-top,
div.warning-box div.text-bottom,
div.warning-box div.text-number {
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  text-align: center;
}

div.warning-box div.text-top {
  --wght: 900;
  font-size: 2em;
  line-height: 1;
  margin-bottom: 0.5em;
  font-weight: 900;
}

div.warning-box div.text-bottom {
  font-size: 1.25em;
  line-height: 1;
  margin: 0 auto;
}

div.warning-box div.text-number {
  font-size: 1.25em;
  position: absolute;
  bottom: 2em;
}

div.warning-box div.image-bg {
  position: absolute;
  background: url(https://scp-wiki.wikidot.com/local--files/component:object-warning-box-source/scp-logo.svg;
  background: url({$bg-image});
  -webkit-background-size: contain;
      background-size: contain;
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: center center;
  top: 0;
  width: 100%;
  height: 15rem;
  z-index: 0;
  opacity: {$bg-opacity};
}

@media only screen and (max-width: 768px) {
  div.warning-box div.text-top {
    font-size: 1.75em;
  }
  div.warning-box div.text-bottom {
    font-size: 1.15em;
  }
}
[[/module]]

[[div_ class="warning-box"]]
[[div_ class="warning-box-container"]]
[[div_ class="text-top"]]
[[span]]{$text-top}[[/span]]
[[/div]]
[[div_ class="text-bottom"]]
[[span]]{$text-bottom}[[/span]]
[[/div]]
[[/div]]
[[div_ class="text-number"]]
[[span]]{$object-number}[[/span]]
[[/div]]
[[div_ class="image-bg"]]
[[/div]]
[[/div]]
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License