Hệ Thống Phân Loại Dị Tượng Điểm-7

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

TỐI MẬT
{$lineFirst}
{$lineSecond}
{$lineThird}


{$danger-select-1}


{$danger-select-2}


{$danger-select-3}


{$danger-select-4}


{$danger-select-5}


{$danger-select-6}

Phân loại —


{$activation}
{$scp-number}
{$activation}


{$scp-number}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License