Theme Trang (SCP-Sigma-9)

LƯU Ý:

Đây là trang component được sử dụng nội bộ bởi Wiki SCP-VN. Trang này được tạo để sử dụng và thêm vào các trang khác.

Đây là tệp theme tùy chỉnh cho SCP Wiki.


@import url(https://scp-wiki.wdfiles.com/local--code/component%3Atheme/1);
#header {
    background-image: url('http://scp-vn.wdfiles.com/local--files/component%3Atheme/logo-vn-100');
}
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License