Theme Trang (SCP-Sigma-9)

DỪNG TAY!

Đây là mẫu trang dùng trong nội bộ SCP Wiki.

ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANG NÀY
MÀ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI NHÂN VIÊN


Đây là tệp theme tùy chỉnh cho SCP Wiki.


@import url(http://scp-wiki.wdfiles.com/local--code/component%3Atheme/1);
#header {
    background-image: url('http://scp-vn.wdfiles.com/local--files/component%3Atheme/logo-vn-100');
}
[[/module]]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License