Đề xuất của Giám đốc Bold-J

đánh giá: +13+x

CẢNH BÁO CỦA RAISA

Tài liệu này đã được lưu trữ bởi vì Tổ Chức SCP làm quái gì có thật, nên nà đi đi.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License