Evelyn
rating: +2+x
evelyn

Jack, con trai của ta, ta yêu con. Nếu con đọc được lời này, hãy quay về nhà.

(Nhưng đây là một tin nhắn từ rất lâu về trước, và kể cả khi đó là tin nhắn chân thành, nó không phải để cho Jack biết.)

trở về

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License