Hồ Sơ Nhân Sự của Ezko Ohto


Hồ sơ nhân sự

Tên: ██████ █████ Dương
Mật danh: Ezko Ohto (hoặc Ezko) (a.k.a Zuong)
Quyền hạn an ninh: III
Vai trò hiện tại: Dịch giả


Các bài viết tại chi nhánh SCP Foundation Việt Nam

SCP Đánh giá Bình luận Ngày đăng
SCP-160 1 1 07 Aug 2020 11:44
SCP-159 1 1 07 Aug 2020 13:10
SCP-161 1 1 07 Aug 2020 17:15
SCP-146 2 1 09 Aug 2020 08:34
SCP-501 2 1 11 Aug 2020 06:40
SCP-180 1 1 14 Aug 2020 04:34
SCP-208 1 0 14 Aug 2020 12:57
SCP-141 2 1 20 Aug 2020 13:26
SCP-181 1 1 22 Aug 2020 16:36
SCP-1001 3 1 28 Oct 2020 15:19
SCP-179 4 3 31 Oct 2020 15:19
SCP-133 3 1 08 Nov 2020 12:01
SCP-1005 2 1 07 Jan 2021 06:06
SCP-187 0 19 06 Feb 2021 12:28
SCP-189 2 1 07 Feb 2021 12:11
SCP-882 0 4 07 Feb 2021 14:07
SCP-415 0 1 07 Feb 2021 14:53
SCP-455 0 1 08 Feb 2021 02:53
SCP-461 0 4 25 Mar 2021 16:15
SCP-139 2 3 26 Sep 2021 03:54
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License