Đặc Sắc của Trang

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

SCP NỔI BẬT

{$scptitle}

bởi {$scpby} | Lựa chọn bởi {$scpselector}

{$scpblurb}

TRUYỆN NỔI BẬT

{$taletitle}

bởi {$taleby} | Lựa chọn bởi {$taleselector}

{$taleblurb}

TÀI LIỆU TLĐLT NỔI BẬT

{$goititle}

bởi {$goiby} | Lựa chọn bởi {$goiselector}

{$goiblurb}

NỘI DUNG ĐẶC SẮC MỚI

{$rstitle}

bởi {$rsby} | Lựa chọn bởi {$rsselector}

{$rsblurb}

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License