Tin Báo - Chi Nhánh EN

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

Lưu ý: Trang này khác với tin tức trang chính và khu Tin Lưu Trữ. Các trang trên được sử dụng cho cập nhật trang và hoạt động hệ thống. Đây là hệ thống tổng hợp các tác phẩm và thành phẩm của fandom cho wiki, được đăng vào đầu mỗi tháng. Nếu bạn muốn bình luận trên series này, hoặc đưa ra gợi ý, vui lòng bình luận trên trang này thay cho trang báo. Vui lòng không thêm hộp đánh giá lên bất cứ trang báo nào.


đánh giá: 0+xLưu trữ Tin tức


Hướng dẫn dịch thuật

Để dịch các tin báo EN, vui lòng khi đăng tải, đặt trang mẹ là component:news-en.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License