Scp 199 Vn 1

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

1920px-Heirloom_seal_of_the_Nguy%E1%BB%85n_Dynasty.svg.png

THỪA THIÊN HƯNG VẬN HOÀNG ĐẾ

Chiếu viết: Văn kiện bên dưới thuộc
vào hàng cơ mật nhất phẩm
Truy cập trái phép sẽ bị nghiêm trị

Ngươi đã được cảnh báo


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: 0+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License