Scp 199 Vn 2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

THEO LỆNH HỘI ĐỒNG O5

Tài liệu sau yêu cầu Quyền hạn An ninh Cấp 4/199-VN
Truy cập trái phép bị nghiêm cấm

Bạn đã được cảnh báo


Thêm tác phẩm bởi KH Nam

đánh giá: 0+x
Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License