SCP-268-KO

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

rating: + !+ -X

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-268-KO được quản thúc trong trang mạng dưới đây. Nhằm ngăn chặn việc SCP-268-KO bộc lộ dị tính, nhân sự chỉ được phép ghi lại các mô tả về SCP-268-KO trong trang nói trên.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License