SCP-5055-4

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

SCP-5055-1.jpg

Cô mở chiếc hộp, và trong đó…


SCP-5055-2-D-FINAL.jpg

a-rectangular-siculo-arabic-ivory-casket-sicily-1314th-c-1.jpg

SCP-5055.


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5055 hiện đang được bảo quản tại kho mua lại của Điểm-19. SCP-5055 sẽ được chuyển giao sau khi thử nghiệm hoàn thành, và quy trình quản thúc chi tiết sẽ được thiết lập.

Mô tả: SCP-5055 là chiếc hòm nhỏ chế tạo bởi ngà voi, đồng và gỗ màu . Chiếc hòm được thu hồi từ một điểm khoan địa chất dưới phế tích của Constantinople Cổ Đại, bảo vệ bởi hộp lập phương 6m2 bởi caementicium rắn, hay xi măng roman. Khi được chạm vào, SCP-5055 truyền cho người chạm cảm giác sợ hãi dữ dội.

Vào 01/01/2020, D-6106 được lệnh mở SCP-5055, nhằm xem nó chứa gì.

Bên trong SCP-5055 là |


Xa ngoài kia, có thể là bởi sự tình cờ, một chàng trai đã bước chân khỏi động tối. Lâu trước rồi, anh bò trong buồng quản thúc và nghiệt ngã bởi ống súng đạn. Không gì quan trọng hơn.

Và dù rằng anh ta, hoặc bất cứ ai ngoài kia thấy được, có một mẫu giấy, ghi chú tay ở đáy SCP-5055. Ghi rằng


Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License