SCP-5120-2

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

THEO MỆNH LỆNH TỪ HỘI ĐỒNG O5
Tài liệu sau là nhận thức độc và có mức độ an ninh cấp 5/5120.
Mọi truy cập trái phép đều bị nghiêm cấm.
5120
Mã vật thể: 5120
Cấp5
Phân loại Quản thúc:
keter
Phân loại Bổ sung:
none
Phân loại Quy mô:
keneq
Phân loại Hiểm họa:
critical

panorama-2154463_1280.jpg

Hình chụp Fidelis Roma


Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-5120 phải được chỉ định là Fidelis Roma để giữ bí mật về sự tồn tại của SCP-5120. Tất cả thông tin đề cập đến SCP-5120 phải được hạn chế ở Cấp 5. Tất cả nhân sự từng nghiên cứu về Fidelis Roma đều bị cấm không được biết về sự tồn tại của SCP-5120. Tại thời điểm này, Fidelis Roma vẫn không biết Tổ Chức đã biết về sự tồn tại của SCP-5120. Mối quan hệ ngoại giao với Fidelis Roma sẽ được duy trì cho đến khi tìm ra cách quản thúc SCP-5120.

Mô tả: SCP-5120 là một thực thể nằm trên SCP-5120-1. SCP-5120 có thể tạo ra các rào cản nhận thức, từ đó cho thấy SCP-5120 là một thực thể bẻ cong hiện thực mạnh mẽ. Khu vực xung quanh SCP-5120 luôn trong trạng thái biến đổi liên tục. Làm cho vật chất có thể nhanh chóng lành lại và phân hủy cùng một lúc. Do bộ lọc nhận thức của SCP-5120, các hiệu ứng thay đổi thực tại chỉ được trải nghiệm bởi những người phát hiện ra SCP-5120. Cùng với đó, một sóng xung kích sẽ được phát ra để gia tăng hiệu ứng thay đổi thực tại. Vào thời điểm viết bài này, không có mô tả nào về hình dạng của SCP-5120.Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License