SCP-5221

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


THEO LỆNH CỦA HỘI ĐỒNG O5

Tài liệu này chỉ được giới hạn cho nhân sự Cấp O5. Truy cập trái phép sẽ bị kỉ luật và sa thải ngay lập tức.

Tám dối trá, Mười đen tối.

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License