SCP-6013-1

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.


CẢNH BÁO: THÔNG TIN SAU ĐƯỢC PHÂN LOẠI CẤP 6013.RP.


MỌI NHÂN SỰ KHÔNG ĐỦ THẨM QUYỀN CỐ GẮNG TRUY CẬP VÀO SCP-6013 HOẶC CÁC TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THỨC ROSETTA SẼ BỊ KỈ LUẬT NGHIÊM KHẮC, CHO ĐẾN VÀ BAO GỒM ÁP DỤNG QUY TRÌNH LOẠI BỎ TÀI SẢN TRONG KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG ANATHEMA.


Để tiếp tục, vui lòng xác thực bản thân có một hoặc các quyền hạn an ninh dưới đây:

Nhân sự Cấp IV hoặc Nhân sự có quyền hạn Cấp Sitra Achra
Nhân sự có quyền hạn của Giao thức RosettaNếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License