SCP-6689-0

CHÚ Ý:


Đây là một trang fragment.

Đây là một trang nội bộ sử dụng bởi Wiki SCP-VN, và không phải để đọc trực tiếp, mà là được thêm từ một trang khác. Trang này được gắn trang mẹ, xem ở trên.

:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}
:root {
  --posX: calc(50% - 358px - 12rem);
}
 
/*--- Footnote Auto-counter --*/
#page-content {
  counter-reset: megacount;
}
 
/*--- Footnote Superscript Number --*/
.fnnum {
  display: inline-block;
  text-indent: calc(-1% - 0.1em);
  overflow: hidden;
  line-height: 83%;
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  color: transparent;
  position: relative; top: -0.25em; font-size: 82%;
  padding: .15em calc(.21em - 0.4px) .12em calc(.11em - 1px);
  margin-left: -0.06em;
  margin-right: -0.25em;
  counter-increment: megacount;
  user-select: none;
}
.fnnum::after {
  content: "" counter(megacount);
  color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover {
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
}
.fnnum:hover::after { color: white; }
 
/*--- Footnote Content Wrapper --*/
.fncon {
  position: absolute;
  right: calc(var(--posX) + 80px);
  line-height: 1.2;
  padding: 0.82rem;
  width: 10.3rem;
  background: white;
  border: 2px solid black;
  font-weight: initial;
  font-style: initial;
  text-align: initial;
  pointer-events: none;
  opacity: 0;
  transition: opacity 0.15s linear, right 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  z-index: 9;
}
.fnnum:hover + .fncon {
  opacity: 1;
  right: var(--posX);
}
.fncon::before {
  position: absolute;
  top: 0; left: 0;
  transform: translateX(-52%) translateY(-55%) scale(1.15);
  background-color: var(--fnColor, #E6283C);
  color: white;
  content: counter(megacount);
  font-size: initial;
  font-weight: bold;
  font-style: initial;
  padding-left: 0.32em; padding-right: 0.32em;
  padding-top: 0.18rem; padding-bottom: 0.08rem;
}
 
/*--- Mobile Query --*/
@media only screen and (max-width: 1279px) {
  .fncon {
    position: fixed;
    bottom: 1.3rem;
    left: calc(11% - 50px);
    width: 70%;
    transition: opacity 0.15s linear, left 0.3s cubic-bezier(.08,.72,.5,.94);
  }
  .fnnum:hover + .fncon {
    left: 11%;
   }
}

Mã Vật thể: 6689

Phân loại: Keter — Truculent..Vật thể có đặc tính khó đoán và quy trình quản thúc phải tùy biến liên tục sao cho phù hợp.

Cấu trúc Quản thúc Trí quyển: Mê hồn trận

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: SCP-6689 có mối liên kết trực tiếp tới nhiều hệ cơ cấu trừu tượng khác nhau mang tính nền tảng với danh tính con người ở mức độ cá nhân và xã hội. Vì vậy, việc cô lập hoàn toàn SCP-6689 và những cấu trúc có liên quan tới thực thể bên trong trí quyển là không nên thực hiện. Để đảm bảo sự quản thúc của SCP-6689 được tiếp diễn trong khi vẫn duy trì được sự khái niệm hóa của các cấu trúc trên, thực thể đã được quản thúc trong một cấu trúc mê hồn trận, siêu hình, đa lối, bên trong trí quyển. Cấu trúc quản thúc này được thiết lập thông qua việc sử dụng Biểu Thị Vật Tổ Động Cơ-Trismegistus được biến đổi, với mã định danh — BTVTĐCT-L – cũng như việc tận dụng các mối liên kết của SCP-6689 với Tổ Chức và sự khái niệm hóa theo hướng tự quy chiếu của sự quản thúc để có thể tiếp tục duy trì mê hồn trận, tuân thủ theo những nguyên lý được thiết lập bởi công trình nghiên cứu của Ts. Vivian Elmwoods.

Cho đến hiện tại, cấu trúc này đã ngăn cản thành công sự phát triển của SCP-6689 trên khắp trí quyển và đã ngăn chặn việc thực thể hấp thụ các khái niệm riêng biệt vào trong siêu cấu trúc của nó, đồng thời vẫn tiếp tục cho phép những điểm dữ liệu liên kết với SCP-6689 được khái niệm hóa. Để đảm bảo SCP-6689 không thể vi phạm quản thúc, các phản nhận thức được nhắm đến đã được đặt tại 'lối ra' của mê hồn trận: chúng đẩy lùi sự đào thoát khái niệm của các thực thể bên trong cấu trúc, trong khi vẫn duy trì được sự tồn tại của những liên kết quan hệ vốn có giữa thực thể và và phần lớn của trí quyển.

Ứng dụng tiềm năng của cấu trúc quản thúc mê hồn trận dạng thân rễ trong việc thay thế cho cấu trúc mê hồn trận đa lối ở thời điểm hiện tại vẫn đang được nghiên cứu.

Mô tả:

Maze.jpg

ĐƯỢC LƯỢC BỎ ĐỂ TĂNG HIỆU SUẤT CỦA QUẢN THÚC

Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License